Komplexní služby
facility a property managementu
GDPR – nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46ES

Jaká práva týkající se ochrany osobních údajů mám?

Mám právo správce požádat o potvrzení, zda osobní údaje týkající se mé osoby, jsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, o mém právu přístupu k těmto informacím.
Mám právo dle čl. 15 GDPR požádat správce osobních údajů o potvrzení, zda osobní údaje týkající se mé osoby, jsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, mám právo přístupu k následujícím informacím: a) účely zpracování; b) kategorie dotčených osobních údajů; c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích, a to včetně záruk vztahujících se k předání; d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; e) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování; f) právo podat stížnost u dozorového úřadu; g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány ode mě; h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Správce poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů na základě žádosti. Za další kopie může správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže žádost je podána v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud v žádosti není požádáno o jiný způsob.

Mám právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se mě týkají.
Mám právo dle čl. 16 GDPR na to, aby správce osobních údajů bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se mě týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování jsem si vědom práva na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Mám právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se mě týkají.
Mám právo dle čl. 17 GDPR na to, aby správce jakožto správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se mě týkají, pokud je dán jeden z těchto důvodů: a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; b) odvolal jsem souhlas, na jehož základě byly údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; c) vznesl jsem námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR (viz níže) a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo jsem vznesl námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR; d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně; e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo České republiky; f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDPR. V souvislosti s uvedeným mám právo na to, že v případě, že správce osobní údaje zveřejnil a je povinen je vymazat, přijme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informoval správce, kteří tyto osobní údaje zpracovávají, že žádám, aby vymazali veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie či replikace. Výše uvedené právo dle čl. 17 GDPR se neuplatní, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné: a) pro výkon práva na svobodu projevu a informace; b) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo České republiky, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen; c) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. h) a i) a čl. 9 odst. 3 GDPR; d) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1 GDPR, pokud je pravděpodobné, že by výše uvedené právo znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování; e) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Mám právo na to, aby správce omezil zpracování osobních údajů, které se mě týkají.
Mám právo dle čl. 18 GDPR na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů: a) popření přesnosti osobních údajů mou osobou, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit; b) zpracování je protiprávní a odmítnu výmaz osobních údajů a požádám místo toho o omezení jejich použití; c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale já je požaduji pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; d) vznesl jsem námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR (viz níže), dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody mé osoby. Pokud dosáhnu uvedeného omezení zpracování osobních údajů, jsem si vědom svého práva na vyrozumění ze strany správce o tom, že bude omezení zpracování osobních údajů zrušeno. Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s mým souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu.

Jsem si vědom/a skutečnosti, že správce jednotlivým příjemcům, jimž byly mé osobní údaje zpřístupněny, sdělí veškeré změny, jak je uvedeno výše.
Správce jakožto správce oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování, jak je uvedeno výše, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce mě o tomto informuje, pokud o to požádám.

Mám právo získat od správce osobní údaje, které se mě týkají, ve strukturovaném formátu (v elektronické nebo tištěné formě), a právo na předání těchto údajů jinému správci osobních údajů.
Mám právo dle čl. 20 GDPR získat osobní údaje, které se mě týkají a které jsem poskytl/a správci jakožto správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo na předání těchto údajů jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty tj. správce, bránil, a to přímo správcem, je-li to technicky možné, v případě, že: a) zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR; a b) zpracování se provádí automatizovaně. Jsem si vědom/a, že výkonem tohoto práva nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. Uvedené právo se neuplatní na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.

Mám právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, které má pro mě právní účinky nebo se mě obdobným způsobem významně dotýká (tzn. mé mlčení neznamená souhlas).
Mám právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro mě právní účinky nebo se mě obdobným způsobem významně dotýká. Toto právo se neuplatní, pokud je rozhodnutí: a) nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi mnou a správcem údajů; b) povoleno právem Evropské unie nebo České republiky; nebo c) založeno na mém výslovném souhlasu. V případech uvedených v písm. a) a c) provede správce údajů vhodná opatření na ochranu mých práv a svobod a oprávněných zájmů, alespoň práva na lidský zásah ze strany správce, práva vyjádřit svůj názor a práva napadnout rozhodnutí.

Mám právo odmítnout dát souhlas se zpracováním osobních údajů. Udělený souhlas mohu kdykoli odvolat.
Mám právo odmítnout tento souhlas se zpracováním osobních údajů. Mám právo dle čl. 7 GDPR tento souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat. V případě odmítnutí zpracování osobních údajů, které jsou ve sloupci „důvod zpracování” označeny slovem „souhlas”, nebudou tyto osobní údaje zpracovány, přičemž nebude znemožněno platně uskutečnit zamýšlené právní jednání; zejména je možné uzavřít a plnit smlouvu.
Výše uvedené se obdobně použije i na odvolání dříve uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Právo vznést námitku

Mám právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se mě týkají.
Mám právo na to, že z důvodů týkajících se mé konkrétní situace mám právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se mě týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR, a to včetně profilování. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami mé osoby, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, mám právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se mě týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Jsem si vědom toho, že pokud vznesu námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány. Své právo vznést námitku mohu uplatnit automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací.

Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Mám právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Dle čl. 77 GDPR, že aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, mám právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště (v případě České republiky je tímto Úřad pro ochranu osobních údajů), místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domnívám, že zpracováním mých osobních údajů je porušeno GDRP nebo jiný právní předpis.

Právo na soudní ochranu

Mám právo na soudní ochranu.
Dle čl. 79 GDPR, aniž je dotčena jakákoli dostupná správní či mimosoudní ochrana, včetně práva na podání stížnosti u dozorového úřad, jak je uvedeno výše, mám právo na soudní ochranu, pokud mám za to, že má práva dle GDPR popř. jiných právních předpisů byla porušena v důsledku zpracování mých osobních údajů v rozporu s nimi.

Uchovávání kamerových záznamů

Kategorie osobních údajů Účel zpracování Doba uchování Kategorie subjektu údaje: Kategorie subjektů oprávněných se seznámit s údajem Titul zpracování
Zvláštní kategorie dle čl. 9 GDPR Ochrana života, zdraví a majetku 3 dny Zaměstnanec, hotelový host,  3. osoby vstupující do monitorovaného prostoru Agendou příslušný zaměstnanec nebo obchodní partner v oblasti bezpečnosti Ochrana zájmů