Komplexní služby
facility a property managementu
ard logo
Společnost Arridere s.r.o. je významným poskytovatelem služeb facility managementu. Pro zkvalitnění služeb jsme zřídili samostatnou pracovní pozici specialisty v oblasti požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a životního prostředí.

Ve společnosti Arridere s.r.o. se uvedeným činnostem věnuje Ing. Petra Peláková, která denně řeší běžné i zapeklité otázky spojené s bezpečností. Její práce je zaměřena na odstraňování rizik a odhalování hrozeb, se kterými se lze setkat i ve zcela bezpečné práci v kanceláři. Pro přiblížení její pracovní náplně přinášíme krátké seznámení s touto důležitou profesí.

Požární ochrana

Všechny právnické osoby a podnikající fyzické osoby musí plnit povinnosti na úseku požární ochrany (PO) ve všech prostorách, které užívají k provozování činnosti. Pro plnění povinností v oblasti požární ochrany se vychází ze zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů a další související legislativy.

Všechny základní požadavky, které vyplývají již ze zmíněného zákona, zajišťujeme jako služby osobou odborně způsobilou na úseku PO. Spočívají hlavně ve zpracování, aktualizaci a vedení příslušné dokumentace požární ochrany dle začlenění činnosti do kategorie podle míry požárního nebezpečí. Své důležité místo má i školení zaměstnanců a případně odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních požárních prohlídek.

Součástí práce Petry a zároveň další službou nad rámec zákona, kterou Arridere s.r.o. poskytuje, jsou například konzultace a odborná technická pomoc v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce, zastupování provozovatele a majitele objektu v jednání s Hasičským záchranným sborem či provádění odborného auditu z hlediska požární ochrany. Při těchto auditech zjistíme, v jaké kondici je váš objekt anebo provoz a odborně odhadneme náklady na jeho správu z hlediska požární ochrany. V případě zájmu dokážeme zajistit požárně bezpečnostní řešení stavby. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Petra je odborně způsobilá v prevenci rizik a v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) zajišťuje kompletní výčet služeb, které vyplývají ze zákoníku práce 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a další související legislativy. Společně se zaměstnavatelem vyhledává rizika na pracovištích a u provozovatelů (majitelů) objektů navíc posuzujeme jejich bezpečnost tak, aby se potencionální rizika minimalizovala. Při vyhledávání rizik a ročních prověrkách Petra upozorňuje na nedostatky v problematice BOZP a navrhuje opatření.

Součástí BOZP je i vypracování dokumentace dle legislativy a zajištění školení zaměstnanců. Mezi další pracovní povinnosti, které Petra řeší je zpracování harmonogramu revizí, kontrol a školení obsluh vyhrazených technických zařízení. Je k dispozici při řešení otázek úrazů, první pomoci a lékařských prohlídek. V neposlední řadě zajišťuje poradenskou činnost pro vedoucí pracovníky a průběžně sleduje nové předpisy v oblasti BOZP.

Prevence na prvním místě

Lepší a levnější je prevence než řešení nastalých problémů, mezi které patří požáry a úrazy. Bohužel se setkáváme i se smutnými událostmi jako jsou úmrtí zaměstnanců a pracovníků. Ne nadarmo se říká, kde chybí požární prevence, hasiči nepomůžou.

Ing. Petra Peláková
Specialista PO, BOZP a OŽP, PÚ